Skip to main content
26/09/2019

La Unitat d’Alta Tecnologia del VHIR incorpora el primer microscopi confocal Zeiss LSM980 amb Airyscan 2 de l’Estat

microscopi_884_1

26/09/2019

Aquest microscopi està equipat amb les característiques tecnològiques més avançades i és el primer d'aquesta configuració que s'instal.la a tot l'Estat.

La http://es.vhir.org/portal1/unit.asp?s=institut&contentid=9033&sb=5&codigrup=97&codiarea=1&codiunitat=65 Unitat d'Alta Tecnologia (UAT) del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha incorporat recentment un nou microscopi confocal model Zeiss LSM980 amb Airyscan 2. Aquest microscopi està equipat amb les característiques tecnològiques més avançades i és el primer d'aquesta configuració que s'instal.la a tot l'Estat.La recerca traslacional a les ciències de la vida que fem a l'entorn del Campus Vall d'Hebron té com a objectiu descriure i caracteritzar una determinada condició biològica, fisiològica o patològica relacionada amb una malaltia, per poder proporcionar una eina diagnòstica, pronòstica i/o terapèutica que pugui aplicar-se als pacients de la manera més eficient possible. Aquesta recerca molt sovint es basa en l'estudi de fenòmens que succeeixen a escala subcel.lular i molecular en models biològics que reprodueixen les característiques de la malaltia. Per fer-ho possible, la microscòpia confocal s'ha convertit en una eina rutinària per a l'estudi d'aquests models, atès que aporta avantatges importants en relació amb la microscòpia òptica convencional: permet separar de forma molt més eficient l'emissió dels diferents fluorocroms (espectralitat) i adquirir seccions òptiques d'una mostra per reconstruir-la en tres dimensions, així com fer mesures precises de la distància entre diferents estructures i, fins i tot, esbrinar si aquestes es troben o no en un mateix lloc (co-localització).El nou microscopi confocal adquirit per la UAT incorpora, a més, les següents característiques addicionals:- El detector Quasar de 34 canals, combinat amb eines de separació espectral, permet la detecció simultània de molècules fluorescents d'espectres d'emissió molt propers de forma molt ràpida i sense superposició, amb alta sensibilitat.- Un detector d'alta resolució confocal (Airyscan 2), que permet arribar a una resolució lateral per sota de la microscòpia confocal convencional (fins a 120 nm) i incrementar la velocitat de captació gairebé 6 vegades en mode Multiplex.- Una pletina motoritzada d'alta velocitat i precisió que, combinada amb els sistemes de detecció, permet fer reconstruccions tridimensionals detallades d'estructures complexes, tant en cèl.lules o teixits fixats com en sistemes biològics vius en tres dimensions, per exemple esferoides, organoides i organismes model petits.- Un sistema d'incubació que permet estudiar processos biològics en cèl.lules vives a temps real, per exemple, el moviment dels cromosomes durant els processos de divisió cel.lular, fenòmens de transport i de comunicació inter-cel.lular (motilitat de vesícules, exosomes), o canvis de la morfologia cel.lular en resposta a estímuls (elèctrics, mecànics, farmacològics), que reprodueixen el funcionament d'estructures fisiològiques.Les millores que incorpora aquest nou equipament, en relació amb el que hi havia fins ara, beneficiarà tant als investigadors de Vall d'Hebron en els seus projectes de recerca com a investigadors externs d'altres institucions que el necessitin. Igual que la resta de serveis oferts per la UAT, l'ús d'aquest aparell està obert a tota la comunitat investigadora.Per a més informació sobre serveis, tarifes i normes d'utilització, es pot visitar la web de la http://es.vhir.org/portal1/unit.asp?s=institut&contentid=9033&sb=5&codigrup=97&codiarea=1&codiunitat=65 UAT

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.