Skip to main content
16/05/2018

El Banc de Sèpsia de Vall d’Hebron, un dels tres que hi ha al món, ja té més de mil mostres de pacients

Banc de Sèpsia, infeccions, Vall d'Hebron

16/05/2018

El Banc de Sèpsia de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron ja guarda més de mil mostres de pacients. Aquest és un dels tres únics bancs de sèpsia que existeixen a tot el món i és l'únic d'aquestes característiques que hi ha a l'Estat. 

Quan a l'hospital s'activa el Codi Sèpsia (en detectar que un pacient sofreix aquesta patologia), s'extreu sang al pacient per analitzar la funció dels seus òrgans vitals i per identificar el microorganisme responsable de la infecció. Una part d'aquesta sang es guarda en tubs que s'emmagatzemen al Banc de Sèpsia, congelada a 80 ºC sota zero. Posteriorment, els responsables del Banc de Sèpsia contacten amb els pacients o els seus familiars per sol·licitar el seu consentiment per donar les seves mostres amb finalitats de recerca.

El Banc està integrat per diferents col·leccions. Una col·lecció de mostres de pacients amb sèpsia, que inclouen sèrum, plasma i sang total de més de mil donants que han estat diagnosticats i tractats al nostre hospital; una col·lecció de mostres obtingudes d'aquests pacients entre 24 i 48 hores abans que haguessin desenvolupat la sèpsia, i una col·lecció de mostres de seguiment extretes a les 24 hores, 72 hores i una setmana després de l’aparició de la malaltia. Addicionalment, el Banc de Sèpsia compta amb una col·lecció de mostres de persones sense sèpsia que serveix de control, la qual està constituïda per mostres de voluntaris sans i de pacients que han presentat una síndrome de resposta inflamatòria sistèmica d'origen no infecciós.

Com explica el Dr. Juan Carlos Ruiz, codirector del Banc i membre del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Vall d’Hebron, “a banda de les mostres que formen les diferents col·leccions citades, també es registra la informació clínica relacionada amb la sèpsia de cada pacient que ha sofert la malaltia i ha donat les seves mostres de sang. Aquesta informació es guarda en bases de dades segures i degudament anonimitzada. D'aquesta manera es poden realitzar estudis preservant l’anonimat dels pacients”. El Banc de Sèpsia s'integra en el Biobanc de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, dirigit per la Dra. Isabel Novoa. 

Com explica el Dr. Ruiz, que també és investigador del Grup de Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), “la funció d'aquest Banc de Sèpsia és servir com a base per realitzar estudis científics per millorar el diagnòstic i el tractament d'aquesta patologia. És una eina molt útil, ja que comptem amb múltiples mostres correctament preservades, informació clínica i el consentiment del Comitè Ètic de Recerca Clínica, la qual cosa facilita enormement realitzar recerca en una patologia tan complexa i greu”.


Dos estudis en marxa gràcies al Banc de Sèpsia

Vall d’Hebron participa en el projecte RAIS, una iniciativa a nivell europeu i finançada per la Comissió Europea, que pretén desenvolupar un dispositiu de diagnòstic ràpid de la sèpsia. “Actualment, el diagnòstic microbiològic de la sèpsia, el qual inclou la identificació del microorganisme i l'estudi de la seva sensibilitat antibiòtica, pot demorar-se fins a les 24-72 hores. Mentre no es disposa d'aquesta informació, al pacient se li administra un tractament antibiòtic de forma empírica. Fins que no disposem del diagnòstic precís no se li pot ajustar adequadament la teràpia”, afegeix el Dr. Juan José González, codirector del Banc i membre del Servei de Microbiologia de Vall d’Hebron. L'objectiu del projecte RAIS, que coordina l'ICFO-Institut de Ciències Fotòniques i en el qual també participa l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, és desenvolupar “un sistema que permeti el diagnòstic en 30 minuts ja que el retard en el tractament adequat s'associa a un increment de la morbi-mortalitat”, assenyala aquest expert.

Vall d’Hebron lidera una de les línies d'aquest projecte, que té a veure amb la cerca de microARNs que puguin ser utilitzats com biomarcadors molt precoços de la malaltia. “Aquestes molècules s'han explorat poc en l'àmbit de la sèpsia a causa de la seva complexitat. Però, gràcies a la col·lecció de mostres que els pacients amb sèpsia han donat, al fet que aquestes s'emmagatzemen de forma estandarditzada al Banc i a la tecnologia d'última generació utilitzada pel nostre grup de recerca, ara les podem estudiar”, comenta el Dr. González, que també és investigador del Grup de Microbiologia del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

El segon dels estudis que s'està duent a terme és un projecte, coordinat per Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya), “per estratificar als pacients amb sèpsies en funció del seu perfil proteòmic i metabolòmic, és a dir, l'estudi de les proteïnes i els metabòlits dels pacients amb sèpsia, a través de potents eines d'anàlisi de Big Data”, explica el Dr. Ruiz. Es tracta, per tant, “de conèixer al màxim les característiques dels microorganismes que desencadenen la sèpsia així com els mateixos processos que ocorren en el pacient. Tot això és fonamental per desenvolupar estratègies que permetin diagnosticar, prevenir i tractar adequadament la malaltia”, afegeix el Dr. González. 


Codi Sèpsia a Vall d’Hebron

Quan un pacient ingressat o atès a l'Hospital Universitari Vall d’Hebron és diagnosticat de sèpsia, s'activa el Codi Sèpsia. Aquest és un circuit enfocat a tractar aquesta patologia de forma integral, multidisciplinària, amb la major precocitat possible i amb la màxima excel·lència. Els diferents professionals implicats segueixen un protocol preestablert que té com a finalitat tractar de reduir la mortalitat d'aquests pacients així com el desenvolupament de complicacions que puguin ocasionar seqüeles greus. En aquest codi hi participen un gran nombre de professionals de diferents àrees de l'hospital com l’UCI, Urgències, Traumatologia, Pediatria, Microbiologia, Bioquímica, Immunologia, etc.

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.