Vés al contingut

Informació addicional complerta sobre protecció de dades

Responsable

La Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR), amb NIF G-60594009, domicili a Barcelona -08035- Passeig Vall d’Hebron 119-129, Edifici Mediterrània, 2ª planta, i telèfon (34) 934 89 30 00.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, el VHIR ha designat un delegat de Protecció de dades, sent les seves dades de contacte dpd@ticsalutsocial.cat.

Des de la unitat legal de la Fundació es resoldran els dubtes, queixes, aclariments, suggeriments i s'atendrà l'exercici de drets a través del correu electrònic: lopd@vhir.org o per correu postal a: Passeig Vall d’Hebron 119-129, Edifici Mediterrània 2ª Planta, - 08035 Barcelona-.

Finalitat

La gestió de les dades de donants en el procés de captació de fons per a donar suport a la recerca, l'assistència, la docència i la innovació del VHIR; l'enviament a donants i contactes d'informació sobre campanyes, actes, jornades, visites i altres activitats organitzades pel VHIR o en el seu benefici, sobre recerques, avanços i nous projectis, i per a promoure i consolidar la seva col·laboració; l'establiment, manteniment i consolidació de les relacions de donants i de contactes amb el VHIR a través de comunicacions personals i a través de campanyes i accions d'agraïment, fidelització i participació.

Les seves dades personals seran també tractades amb la finalitat de complir obligacions legals del responsable del tractament, entre d’altres, les establertes per la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Aquestes obligacions legals establertes per la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme respecte al tractament de dades personals impliquen:

  • La necessitat d’identificar a totes les persones que aportin a títol gratuït fons o recursos de la Fundació; compliment de l'obligació d’identificació formal i identificació del titular real.
  • Obligació de conservació dels registres i documentació que doni suport a la de la identificació durant el termini de 10 anys.
  • Posar els registres i documentació a disposició del Protectorat i dels diferents organismes administratius i/o judicials amb competències en l’àmbit de la prevenció i persecució del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, i quan sigui aplicable, fins que no sol·liciti la seva supressió o exerceixi la seva revocació del consentiment, podent mantenir-se per un termini superior determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar, sent suprimits a posteriori, llevat que hagin de ser conservades per períodes superiors pel compliment d’obligacions legals aplicables al VHIR.

Respecte a les dades personals proporcionades que es tractin pel compliment de la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, les dades personals seran conservades durant el termini de 10 anys.

Legitimació

El consentiment de l'interessat que podrà retirar a qualsevol moment pel que fa a l’enviament de comunicacions electròniques.

Execució d'un contracte de donació en què l'interessat és part, en aquest cas l'interessat haurà de facilitar les seves dades personals per poder subscriure-ho; en cas de no facilitar les dades necessàries, no podrà dur-se a terme aquest contracte.

Compliment d’obligacions legals aplicables al responsable del tractament, entre d’altres, les establertes per la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Destinataris

El VHIR.

No es preveuen cessions, llevat pel compliment d’obligacions legals.

En la mesura que doni el seu consentiment a l’enviament de comunicacions electròniques, es preveu la transferència internacional de les seves dades personals, en tant s’utilitzarà un proveïdor de serveis situat als Estats Units (Intuit Inc. MailChimp). No obstant això, els Estats Units compta amb una decisió d'adequació emesa per la Comissió Europea, cosa que significa que algunes entitats situades en aquest país ofereixen un nivell de protecció de les seves dades personals equivalent a l'europeu, aquest és el cas d'aquest proveïdor seleccionat pel VHIR. Pot obtenir més informació al respecte contactant con el Responsable a través de les diverses formes de contacte escrit establertes més amunt.

Ni es prendran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils.

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) a les persones que estiguin legitimades per exigir-los.

Drets

Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el VHIR està tractant dades personals que la concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que es van recollir. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, el VHIR solament els conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També en alguns supòsits i per motius relacionats amb la seva situació personal, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

El VHIR deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, i en virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre Responsable.

En cas en què l'interessat hagi prestat el seu consentiment, podrà retirar-ho a qualsevol moment.

Tots aquests drets es podran exercitar davant el Responsable a través de les diverses formes de contacte escrit establertes més amunt.

Els interessats poden plantejar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de dades, podent informar-se en www.apdcat.cat o www.aepd.es

Procedència

El propi interessat.

Informació Addicional

Tot l'anterior està exposat conforme a la legislació vigent que comprèn de forma principal el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i la Llei espanyola que ho desenvolupi.