Vés al contingut

HR Excellence in Research

A l'abril de 2015, la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) va ser reconegut amb l'acreditació "HR Excellence in Research" de la Comissió Europea (anomenada també "HRS4R").

HRS4R logo
Principis bàsics del segell

Aquesta acreditació es basa en la "Carta Europea per a Investigadors" i el "Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors" (Carta i Codi), i l'obtenció del segell "HR Excellence in Research" garanteix que el VHIR incorpora en la seva gestió els 40 principis bàsics relatius a RH que s'apliquen en l'entorn de la recerca: llibertat de recerca, igualtat de gènere o actitud professional.

Per incorporar aquests principis, el VHIR ha dut a terme un procés d'avaluació interna i ha desenvolupat un pla d'acció específic que es revisa i actualitza amb regularitat.

Veure carta d'adhesió

Comitè de direcció HRS4R

La revisió i el seguiment del Pla d'Acció són supervisats per un Comitè de Direcció. Aquest Comitè està format tant per investigadors com per personal de l'estructura administrativa que es reuneix periòdicament per fer un seguiment de la seva implantació. 

 • Monica Anglada (Coordinadora de Qualitat, Gestió Documental i Processos).
 • María de Valles (Directora de Recursos Humans i Legal).
 • Immaculada Hernández (Cap de Comunicació).
 • Federica Righi (Directora de Projectes Competitius).
 • Macarena Herranz (Project Manager Àrea d'Estratègia).
 • Dr. José Raul Herance (Investigador Sènior/R4, a Imatge Mèdica Molecular).
 • Dr. José Antonio Ramos (Investigador Sènior/R4, a Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions).
 • Dr. Javier Santos (Investigador Sènior/R4, a Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva).
 • Dr. Joaquin Seras Franzos (R2, a Alliberament i Direccionament Farmacològic / Neurociències).
 • Dr. Sunny Malhotra Sareen (R2, a Neuroimmunologia Clínica / Neurociències).

A més, el Comitè de Direcció compta amb el suport de la Unitat de Desenvolupament Professional (Miriam Álvarez, Responsable de la Unitat de Desenvolupament Professional, i Anastasia Mendoza, Tècnica de RRHH).

Política de contractació

El VHIR assumeix el compromís d'una contractació d'investigadors oberta, transparent i basada en els mèrits. La política de contractació del VHIR pretén fixar les bases de tots els procediments i criteris seguint unes directrius de contractació de personal a l'institut oberta, transparent i basada en els mèrits. No només es tracta d'una prioritat per a l'Espai Europeu de Recerca (ERA), sinó que també és fonamental per complir els principis de la Carta Europea per a Investigadors i, en particular, del Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors. Aquesta política també té en compte la legislació actual pel que fa a ocupació, igualtat, diversitat i protecció de dades. Per tal d'assolir una bona conciliació laboral i personal, l'institut implementa diverses polítiques amb aquest propòsit que també miren de crear un entorn divers, inclusiu i d'igualtat d'oportunitats.

Consulta la política de contractació
HRS4R-action-plan 2021-2024
2021 - 2024: nou Pla d'Acció

A finals de 2020, el VHIR va presentar la sol·licitud de renovació del segell HRS4R acompanyada d'un informe de revisió interna. Durant el primer semestre de 2021, es va completar el Pla d'Acció definitiu per als propers 3 anys. S'ha creat com a part del procés d'elaboració del nou Pla Estratègic del VHIR 2021-2025.

Aquest Pla d'Acció pretén continuar incorporant més accions que tinguin un impacte directe sobre els nostres professionals. Per aquest motiu, vam recollir comentaris del personal investigador i administratiu durant 2 sessions de grups focals, vam recollir respostes de 101 treballadors mitjançant una enquesta i comentaris del Comitè de Representants dels Treballadors.

HRS4R logo
Renovació del segell

El 7 d'octubre de 2021 va tenir lloc l'avaluació de la visita. Aquesta avaluació es va realitzar de manera virtual i es va dividir en una sèrie de sessions, que van incloure converses entre la Direcció del VHIR, el personal d'Estructura administrativa i d'Investigació i els 3 avaluadors de la CE.

Després de l'avaluació, vam rebre la confirmació que VHIR ha renovat el segell HRS4R per als propers 3 anys. A més, a partir dels comentaris dels avaluadors de la CE, el Pla d'Acció es va revisar i actualitzar una vegada més.

Jornada Científica
Accions destacades

Els comentaris van destacar algunes de les accions que el VHIR va poder implementar, com a punts forts, com ara que:

 • Independentment de la complexitat del context espanyol i del sector públic dins de l'àmbit de la recerca, el VHIR va aconseguir millorar significativament la implementació global de l'HRS4-R. Aquesta millora es va posar de manifest a través dels comentaris dels nostres investigadors durant les sessions amb els avaluadors de la CE.
 • El nivell d'ambició és coherent amb el context del VHIR i aquest progrés gradual s'ha percebut al llarg del temps i es veu reflectit en cada Pla d'Acció.
Dra. Rosanna Paciucci i Emily Toscano
Bones pràctiques del VHIR

Així mateix, els assessors van esmentar algunes bones pràctiques dutes a terme avui al VHIR, com a exemples de la xarxa d'institucions reconegudes amb el Segell HRS4-R. Això inclou:

 • El projecte Women in Science (WinS).
 • La formació en habilitats de lideratge i gestió d'equips per als PI.
 • El desenvolupament de polítiques de Gènere i Igualtat.
trasllat mostres
Eixos de millora

D'altra banda, es van destacar tres grans eixos de millora:

 • Procés de contractació. Es va assenyalar la importància de continuar formant i informant a tot el personal investigador sobre el procés de contractació de VHIR i els principis de l'OTM-R.
 • Sistema de Monitorització. Definir un sistema de seguiment més clar que pugui fer un seguiment de la qualitat i el progrés de cada acció dins del Pla d'Acció HRS4-R.
 • Formació. Continuar impartint programes de formació per a tot el Personal Investigador en competències transversals.

Anys anteriors

Pla d'Acció 2020 i noves actuacions

Com en anys anteriors, l'any 2020 la Direcció de RRHH va revisar el Pla d'Acció per actualitzar-ne el contingut. El Pla d'Acció reforçava els aspectes que s'havien treballat i consensuat amb els participants dels grups de discussió, i prioritzava el desenvolupament d'una campanya de comunicació institucional. Els detalls del contingut de les noves accions estan disponibles aquí.

2018 i 2019 - Accions a meitat del cicle

Després de rebre les impressions de la Comissió Europea sobre el procés d'autoavaluació dut a terme el 2017, els anys 2018 i 2019 es van posar en marxa diverses accions per incorporar les recomanacions rebudes.

 • Disseny d'una campanya de comunicació.
 • Revisió anual del pla d'acció (el departament de RH en revisa el contingut cada any per detectar noves accions de millora).
 • Desenvolupament d'una estratègia institucional de recerca i innovació responsables en estreta convergència amb els principis que "HR Excellence in Research" promou.

2017 - Autoavaluació - Millora del pla d'acció

El 2017, va tenir lloc el procés d'autoavaluació previst per la Unió Europea (d'acord amb el qual cada organització du a terme una autoavaluació en el termini de 24 mesos després de l'obtenció del guardó "HR Excellence in Research" a fi d'avaluar el compliment del pla d'acció i l'esborrany d'actualització del pla).

Per dur a terme el procés d'autoavaluació, es van organitzar nous grups de discussió, inclusius i entre iguals (investigadors i personal d'assistència). Com a resultat d'aquesta autoavaluació (anàlisi provisional), es va definir un Pla d'acció 2017-2020 nou. 

Els principals canvis respecte del pla d'acció anterior són:

 • Ampliació del període d'implementació fins a 2020.
 • Redefinició d'alguns objectius (com ara "Desenvolupar un codi de bones pràctiques de recerca del VHIR, promoure'n la divulgació i el compliment").
 • Oferta d'un entorn institucional atractiu internacionalment: un nou procés de benvinguda 100% en anglès.
 • Definició de la campanya de comunicació.
 • Nou sistema de mentoria.

2016 - Pla estratègic

El 2016, a través d'un procés participatiu, el VHIR va definir el seu nou Pla estratègic 2016-2020. Segons aquest pla, la missió, la visió i els valors del VHIR són els següents:

 • Missió: Som una institució del sector públic que promou i desenvolupa la recerca, la innovació i la docència biosanitària de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Assolint l'excel·lència en la nostra recerca, identifiquem i apliquem solucions noves als problemes de salut de la societat, solucions que contribuïm a difondre arreu del món.
 • Visió. Volem que el VHIR, Vall d'Hebron Institut de Recerca, sigui reconegut el 2020 com un institut europeu líder, competitiu i d'excel·lència vinculat a un hospital universitari en l'àmbit de la recerca clínica i translacional.
 • Valors.
  • Compromisos i ètica. El VHIR és una institució compromesa amb els nostres pacients i els nostres professionals, l'objectiu de la qual és extrapolar globalment solucions locals. Ho fem defensant valors com ara la integritat, la responsabilitat ètica i social, la sostenibilitat, la igualtat d'oportunitats i la transparència.
  • Innovació i creativitat. Treballem a l'avantguarda del coneixement. La nostra recerca ha de ser innovadora, basada en la curiositat i la imaginació, i ha de sorgir arran de problemes de salut. Creem, innovem i traslladem el coneixement que genera la nostra recerca a la societat.
  • Rigor. Som rigorosos amb nosaltres mateixos per assolir els nivells de qualitat més alts possibles fent exercici d'autocrítica, dedicació i perseverança.
  • Eficiència. Abordem les dificultats de les nostres tasques diàries amb rigor, flexibilitat i efectivitat.

El pla incorpora els principis HRS4R en promoure estratègies per atreure i retenir el talent i en considerar la formació com a element estratègic del VHIR. Podeu consultar un esquema dels processos estratègics en aquest enllaç.

Primer pla d'acció HRS4R 2014-2015

L'any 2014, l'anàlisi de mancances internes i el pla d'acció es va desenvolupar en un procés transparent i obert en què van participar grups de discussió amb representants de totes les categories professionals i del personal investigador.

El calendari de treball que es va seguir va ser el següent:

 • Abril - maig 2014: Reunions setmanals del Primer grup de treball: Elaboració del projecte, acreditació i anàlisi de mancances, recopilació d'informació.
 • 8-10 Juliol 2014: Grup focal de personal administratiu.
 • Agost 2014: Aprovació formal dels principis de la Carta i el Codi
 • 8-10 Setembre 2014: Grup focal de personal tècnic, pre i postdoctoral.
 • 15-17 Setembre 2014: Tenure track focus group.
 • 29 Setembre 2014 i 1 octubre 2014: Grup focal d'investigació sènior.
 • Octubre 2014: Grup de treball final amb representants.

A partir del treball dels grups de discussió, es va definir un primer pla d'acció els punts forts del qual eren:

 • La incorporació de la visió HRS4R en el nou pla estratègic i les futures normatives del VHIR.
 • La definició i la documentació d'un procediment de selecció i contractació millorat d'acord amb HRS4R.
 • El desenvolupament d'un paquet de benvinguda complet per al personal que proporcionés informació entenedora adaptada a cada categoria professional. 

El pla d'acció va aprovar-lo el Patronat del VHIR el 4 de desembre de 2014, i posteriorment, al febrer de 2015, es va presentar a la Comissió Europea, amb l'obtenció del logotip a l'abril de 2015.

Més informació: