Vés al contingut

Canal de denúncies

Donant compliment a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, el VHIR us informa que s’han habilitat canals per denunciar conductes que es puguin produir a l’Entitat, i que puguin constituir un delicte, una infracció administrativa greu o molt greu, o una infracció del Dret de la Unió Europea.

Aquests canals són:

 • Canal Intern: Gestionat internament pel VHIR, a on es podrà accedir a través d’aquest enllaç.
 • Canal extern: Habilitat per l’Oficina Antifrau de Catalunya, el qual es troba accessible a través d’aquest enllaç.

Mitjançant l’ús d’aquests canals, es garantirà la confidencialitat de l’informant. A més, podrà optar per presentar la denúncia de forma anònima, contribuint així a reforçar la integritat del VHIR.

Qui pot denunciar les conductes sotmeses a la Llei 2/2023, de 20 de febrer?

Podran presentar la denúncia aquelles persones vinculades laboralment o professionalment amb el VHIR. En concret, podran denunciar els seus treballadors, ex treballadors, proveïdors, membres del Patronat (inclòs un membre no executiu), autònoms, qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió d’un contractista, subcontractista o proveïdor del VHIR, un becari, un candidat en un procés de selecció o negociació precontractual, els voluntaris del VHIR o treballadors en formació de l’Entitat integrant del VHIR o d’un tercer que hagi tingut relació laboral o professional amb el VHIR.

Quins elements ha d’incloure la denúncia?

Les denúncies hauran de ser veraces i, per tant, no podran faltar a la veritat. Inclouran els fets que motiven la denúncia, juntament amb una explicació d’aquests. Es podrà aportar tota aquella informació que es consideri rellevant per argumentar la denúncia.

En cas que no es tracti d’una denúncia anònima, es demanaran aquelles dades d’identificació mínimes a fi de poder sol·licitar més informació respecte als fets, si fos necessari, informar sobre el transcurs del procediment (en cas que accepti la persona denunciant) i/o concertar una entrevista personal amb la persona Responsable del Sistema d’Informació.

Protecció de l’informant

Tota persona que utilitzi el canal de denúncies ha de saber que la seva identitat no serà revelada, excepte que el fet informat hagi de prosseguir per tràmits judicials. En aquest sentit, la seva identitat només serà revelada als cossos policials i/o judicials.

Tampoc es podrà imposar cap mena de represàlia a la persona informant, pel fet d’haver posat en coneixement els fets d’objecte de la denúncia.

Tramitació de la denúncia

El VHIR segueix les seves investigacions amb la màxima reserva i confidencialitat, d’acord amb la llei. Sempre que pot, i no afecta informació personal que no és pública, comunica al denunciant el contingut de la resolució que se’n deriva.

Quan una investigació s’arxiva, el VHIR informa el denunciant perquè, si ho creu oportú, pugui traslladar la informació a una altra autoritat. 

El VHIR no pot imposar sancions. Si de les seves investigacions en resulten indicis de delicte, ha de traslladar els fets a la Fiscalia o l’autoritat judicial i, si es tracta d’una infracció administrativa, proposar l’aplicació d’una sanció disciplinària. També pot, simplement, fer recomanacions de millora per evitar els riscos de conductes impròpies.

Si ja heu denunciat els mateixos fets davant les forces de seguretat, els tribunals o el Ministeri Fiscal no podeu presentar una nova denúncia a través del canal intern habilitat pel VHIR. Si us consta que aquests organismes han iniciat les investigacions corresponents, no podeu presentar la mateixa denúncia perquè el VHIR no pot complir funcions corresponents a l’autoritat judicial, el Ministeri Fiscal i la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets que siguin objecte de llurs investigacions. En el supòsit que l’autoritat judicial o el Ministeri Fiscal iniciïn un procediment per determinar la rellevància penal d’uns fets que ja estan sent investigats pel VHIR, aquest ha d’interrompre les actuacions i aportar immediatament tota la informació de què disposa, a més de proporcionar el suport necessari a l’autoritat competent.

Formulari

En aquest cas, has d'omplir el formulari que trobaràs en el següent enllaç: https://www.vallhebron.com/contacte

En aquest cas, has d'omplir el formulari que trobaràs en el següent enllaç: https://vhir.vallhebron.com/ca/formulari-de-suggeriments-queixes-i-reclamacions

Màxim 10 fitxers.
Límit de 2 MB.
Tipus permesos: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Quina relació tens amb el VHIR?
Quina relació tens amb els fets denunciats / actuacions prèvies?*
Màxim 10 fitxers.
Límit de 2 MB.
Tipus permesos: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

En presentar una denúncia verbal de manera presencial, has de saber que no és possible garantir el teu anonimat, però sí que es preservarà sempre la teva confidencialitat. Es concertarà una entrevista amb tu perquè puguis ser atès en un despatx privat amb la persona Responsable del Sistema Intern d’Informació. Has de saber que està expressament prohibit causar-te qualsevol mena de represàlia per l’ús d’aquest sistema intern de comunicacions. Aquesta entrevista serà totalment confidencial, tot el que informis serà utilitzat únicament per dur a terme una investigació interna i verificar les accions a realitzar per part de l’entitat davant els fets relatats.

Indica'ns una via de contacte per concertar aquesta entrevista.

La vostra denúncia serà objecte d’una primera avaluació prèvia per determinar si entra dins de l’àmbit de competència objectiva i subjectiva d’aquest canal, d'acord amb el que s'indica en la Política del Sistema Intern d'Informació Canal de Denúncies. En cas afirmatiu, s’iniciarà una avaluació per determinar la versemblança dels fets. Si fos necessari completar o aclarir les dades i/o la informació aportades, i heu indicat dades de contacte, les persones responsables de la investigació es posaran en contacte amb vosaltres.

Les investigacions subjectes a aquest canal estan sotmeses a la màxima reserva i confidencialitat, i està expressament prohibit imposar represàlies a les persones que informin de fets a través d’aquests. En cas d’acceptar-ho a través del formulari, se us informarà respecte del resultat derivat de la presentació de la denúncia, el qual no serà recurrible. Tot i això, si la persona no està conforme, podrà fer ús del canal habilitat per l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Heu de saber que si heu presentat una denúncia amb a) consciència de la manca de veracitat de les dades i les informacions que aporteu o, b) amb l’única finalitat de denigrar les persones o les entitats denunciades, se us poden exigir responsabilitats laborals i/o judicials.

El VHIR no pot complir funcions de les autoritats judicials, del Ministeri Fiscal o de la policia judicial. Per tant, si els mateixos fets denunciats són o han estat investigats per aquelles autoritats, el VHIR suspendrà les actuacions que hagi pogut iniciar, en el seu cas.

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem del següent:
 1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és l’òrgan de govern del VHIR: https://vhir.vallhebron.com/ca/institut/organs-de-govern/patronat. Es podrà dirigir a aquest òrgan de govern a través de l’adreça postal Passeig Vall d’Hebron 119-129, Edifici Mediterrània, Segona Planta, 08835, Barcelona. També us podreu posar en contacte a través de l’adreça electrònica canaletic@vhir.org
 2. Les dades de contacte del delegat de protecció de dades és dpd@ticsalutsocial.cat.
 3. La finalitat del tractament de les vostres dades personals és la gestió de les actuacions d’anàlisi i indagatòries necessàries per a la tramitació de les denúncies en el marc de les competències atribuïdes en aquest canal.
 4. Pel que fa a la legitimació per al tractament de les vostres dades personals, aquest és un tractament necessari per al compliment d’una obligació legal, i una missió d’interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
 5. De les vostres dades podran ser destinataris les persones o institucions que, d’acord amb les disposicions vigents, poden conèixer per raó de les seves funcions les dades obtingudes a conseqüència de les potestats d’investigació del VHIR. En aquest marc, la vostra identitat només podrà ser comunicada quan constitueixi una obligació legal necessària i proporcionada en el context de la investigació duta a terme per les autoritats competents o en el marc d’un procediment judicial. En el cas que les vostres dades hagin de ser comunicades a les institucions esmentades, se us n’informarà prèviament així com dels motius d’aquesta comunicació.
 6. Les vostres dades es tracten en el marc de l’activitat de tractament “Actuacions d’anàlisi del Canal de Denúncies” prevista al Registre d’activitats de tractament del responsable.
 7. No està prevista la transferència internacional de les dades per a aquest tractament. Tampoc serà objecte de la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils.
 8. Les dades personals recollides per a dur a terme la finalitat descrita es conservaran durant el temps indispensable per al compliment de la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat.
 9. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, de limitació del tractament, de portabilitat de les dades i d’oposició d’acord amb el que preveuen els articles 15 i següents del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril mitjançant una comunicació adreçada a l’adreça electrònica lopd@vhir.org.
 10. Podeu adreçar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/index.html) o per mitjans no electrònics (per correu postal) adreçat a: c/Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona o bé presencialment al Registre d’entrada de documents de l’APDCAT o al Registre d’entrada de qualsevol òrgan de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o de l’Estat, o mitjançant la presentació de la reclamació en una oficina de correus d’acord amb la normativa d’aplicació.