Vés al contingut

Canal de denúncies

Donant compliment a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, el VHIR us informa que s’han habilitat canals per denunciar conductes que es puguin produir a l’Entitat, i que puguin constituir un delicte, una infracció administrativa greu o molt greu, o una infracció del Dret de la Unió Europea.

Aquests canals són:

  • Canal Intern: Gestionat internament pel VHIR, a on es podrà accedir a través d’aquest enllaç.
  • Canal extern: Habilitat per l’Oficina Antifrau de Catalunya, el qual es troba accessible a través d’aquest enllaç.

Mitjançant l’ús d’aquests canals, es garantirà la confidencialitat de l’informant. A més, podrà optar per presentar la denúncia de forma anònima, contribuint així a reforçar la integritat del VHIR.

Qui pot denunciar les conductes sotmeses a la Llei 2/2023, de 20 de febrer?

Podran presentar la denúncia aquelles persones vinculades laboralment o professionalment amb el VHIR. En concret, podran denunciar els seus treballadors, ex treballadors, proveïdors, membres del Patronat (inclòs un membre no executiu), autònoms, qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió d’un contractista, subcontractista o proveïdor del VHIR, un becari, un candidat en un procés de selecció o negociació precontractual, els voluntaris del VHIR o treballadors en formació de l’Entitat integrant del VHIR o d’un tercer que hagi tingut relació laboral o professional amb el VHIR.

Quins elements ha d’incloure la denúncia?

Les denúncies hauran de ser veraces i, per tant, no podran faltar a la veritat. Inclouran els fets que motiven la denúncia, juntament amb una explicació d’aquests. Es podrà aportar tota aquella informació que es consideri rellevant per argumentar la denúncia.

En cas que no es tracti d’una denúncia anònima, es demanaran aquelles dades d’identificació mínimes a fi de poder sol·licitar més informació respecte als fets, si fos necessari, informar sobre el transcurs del procediment (en cas que accepti la persona denunciant) i/o concertar una entrevista personal amb la persona Responsable del Sistema d’Informació.

Protecció de l’informant

Tota persona que utilitzi el canal de denúncies ha de saber que la seva identitat no serà revelada, excepte que el fet informat hagi de prosseguir per tràmits judicials. En aquest sentit, la seva identitat només serà revelada als cossos policials i/o judicials.

Tampoc es podrà imposar cap mena de represàlia a la persona informant, pel fet d’haver posat en coneixement els fets d’objecte de la denúncia.

Tramitació de la denúncia

El VHIR segueix les seves investigacions amb la màxima reserva i confidencialitat, d’acord amb la llei. Sempre que pot, i no afecta informació personal que no és pública, comunica al denunciant el contingut de la resolució que se’n deriva.

Quan una investigació s’arxiva, el VHIR informa el denunciant perquè, si ho creu oportú, pugui traslladar la informació a una altra autoritat. 

El VHIR no pot imposar sancions. Si de les seves investigacions en resulten indicis de delicte, ha de traslladar els fets a la Fiscalia o l’autoritat judicial i, si es tracta d’una infracció administrativa, proposar l’aplicació d’una sanció disciplinària. També pot, simplement, fer recomanacions de millora per evitar els riscos de conductes impròpies.

Si ja heu denunciat els mateixos fets davant les forces de seguretat, els tribunals o el Ministeri Fiscal no podeu presentar una nova denúncia a través del canal intern habilitat pel VHIR. Si us consta que aquests organismes han iniciat les investigacions corresponents, no podeu presentar la mateixa denúncia perquè el VHIR no pot complir funcions corresponents a l’autoritat judicial, el Ministeri Fiscal i la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets que siguin objecte de llurs investigacions. En el supòsit que l’autoritat judicial o el Ministeri Fiscal iniciïn un procediment per determinar la rellevància penal d’uns fets que ja estan sent investigats pel VHIR, aquest ha d’interrompre les actuacions i aportar immediatament tota la informació de què disposa, a més de proporcionar el suport necessari a l’autoritat competent.