Vés al contingut
icon alert

Els formularis s’han d’obrir amb Adobe 9.0 o superior. La visualització on line dels nous formularis no està disponible. Per a obrir-los s'han de descarregar, desar i obrir des del teu ordinador.

Formularis per a la presentació d'un nou projecte d'experimentació animal

S'ha de sol·licitar autorització prèvia i expressa per a la realització de projectes Tipus II i projectes Tipus III, i per a projectes Tipus I amb procediment/s inclosos en algun dels supòsits de l'article 34 del Decret 214/1997, de 30 de juliol.

 • Sol·licitud. El personal investigador no ha d’omplir la sol·licitud. Aquesta s’omple per part del CEEA en el moment de tramitar l’enviament de la documentació on-line.
 • Memòria descriptiva d’un projecte d’experimentació amb animals (els usuaris de l'ESU han d'omplir el document amb les dades VHIR / els usuaris del LAS han d'omplir el document amb les dades VHIO). Instruccions memòria projecte.
 • Memòria descriptiva d’un procediment d’experimentació amb animals (els usuaris de l'ESU han d'omplir el document amb les dades VHIR / els usuaris del LAS han d'omplir el document amb les dades VHIO). Instruccions memòria procediment.
 • Resum no tècnic (RNT). Instruccions RNT.

Formularis per a la comunicació d'un nou projecte d'experimentació animal de Tipus I amb procediment/s no inclosos en supòsits de l'article 34 del Decret 2014/1997, de 30 de juliol

Aquests procediments no requereixen d’autorització prèvia, només s’han de comunicar.

Tipus de projectes

El Departament Territori i Sostenibilitat ha establert que s’han de vincular els procediments al projecte corresponent.

Definicions dels tipus de projectes:

 • Tipus I: es donen simultàniament les tres circumstàncies següents:
  • Es realitzen per complir requisits legals o reglamentaris, o amb fins de producció o diagnòstic per mètodes establerts.
  • Impliquen exclusivament procediments classificats com a "sense recuperació", "lleus" o "moderats".
  • No utilitzen primats.
 • Tipus II: es donen simultàniament les circumstàncies següents:
  • Impliquen exclusivament procediments classificats com a "sense recuperació", "lleus" o "moderats".
  • No utilitzen primats.
  • Segons el RD 53/2013 “Los proyectos de tipo II que incluyan procedimientos clasificados como «moderados» se someterán a evaluación retrospectiva cuando así se haya establecido en la autorización”.
 • Tipus III: la resta de projectes. Segons el RD 53/2013 són d'avaluació retrospectiva obligatòria.

Presentació de sol·licituds

La documentació s'enviarà per correu electrònic a la direcció ceea@vhir.org.

Des de la secretaria del CEEA es contestarà al personal investigador per tal de confirmar la seva recepció i informar del número de registre assignat.

El projecte estarà en fase de prefiltre durant un període aproximat d'1 setmana. Un cop realitzats els canvis pertinents, la versió prefiltrada es valorarà pel personal membre del CEEA durant un període de 2 setmanes.

Resolució

A la reunió es decidirà l’aprovació o rebuig dels projectes proposats, notificant el resultat al personal investigador i sol·licitant les modificacions necessàries si l'avaluació es negativa.

El CEEA presentarà el projecte acceptat amb tota la documentació pertinent al Departament de Territori i Sostenibilitat, el qual assignarà el corresponent número d'ordre, data de venciment per a la seva execució i, si s'escau, la demanda de l'avaluació retrospectiva.

Pròrroga i modificacions del projecte

Segons la "Orden APA/349/2020, de 15 de abril, por la que se prorrogan las autorizaciones de los proyectos relativos al uso de animales con fines científicos concedidas en virtud del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia", la notificació d'un projecte d'experimentació animal tindrà una validesa de cinc anys, prorrogables.

Per modificar o prorrogar un projecte cal que l'investigador responsable torni a presentar el projecte al CEEA abans de la data límit de validesa. S’aconsella iniciar el tràmit de pròrroga 4 mesos abans de la data de caducitat.

En cas de modificacions rellevants caldrà una nova autorització. Es consideren modificacions rellevants aquelles que:

 • Comportin un augment del nombre d'animals a utilitzar en el cas d'espècies protegides o la utilització d'una nova espècie protegida.
 • Un augment de dolor o patiment de l'animal.
 • S'efectuïn en un lloc diferent del previst inicialment.
 • Requereixin l'alliberament de l'animal al medi natural.
 • Qualsevol canvi del projecte que pugui tenir un impacte negatiu en el benestar dels animals.

Documentació a enviar en cas de sol·licitud de pròrroga o modificació de l'autorització d'un projecte: els mateixos 4 formularis que en la sol·licitud d'un projecte nou.

Documentació a enviar en cas de sol·licitud de pròrroga o modificació d'un projecte comunicat: els mateixos 3 formularis que en la comunicació d'un projecte nou.

Taxes del Departament de Territori i Sostenibilitat per a la tramitació

Poden haver-hi dues taxes associades a aquest tràmit:

A tots s’aplicarà la taxa de l’Informe de la Comissió d’Experimentació Animal com a òrgan habilitat: per un valor de 114,40 €.

A més, tindran una taxa addicional els projectes Tipus I i II que estiguin dins d’algun dels supòsits de l’article 34 del Decret 214/1997 i per a projectes Tipus III: per un valor de 90 €. És a dir, a aquests projectes s’aplicarà un valor total de 208€.

Aquestes taxes aniran a càrrec del personal responsable del projecte. Un cop el pagament s’ha efectuat, el Departament de Territori i Sostenibilitat de Generalitat de Catalunya iniciarà els tràmits de valoració del projecte.

Des de la Unitat de Gestió Econòmica del VHIR se sol·licita que les taxes oficials dels projectes d’experimentació animal siguin una despesa aprovada pels projectes finançats per les ajudes estatals.

Confirmació

Anualment els centres usuaris han de comunicar al Departament de Territori i Sostenibilitat de Generalitat de Catalunya els projectes d’experimentació realitzats indicant el títol del projecte, el número d'ordre assignat i el nombre d'animals utilitzats en cadascun d’ells.

Amb aquestes confirmacions s’elaboraran les taules estadístiques que s’han de trametre anualment a la Unió Europea.

Per més informació podeu visitar la web Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.