Vés al contingut

Comissió de Seguiment i Interpretació

El IIS IR-HUVH compta amb una Comissió de Seguiment i Interpretació del present Conveni, a la qual corresponen les funcions següents:

  • Ser l'òrgan de seguiment d'aquest Conveni, vetllant pel seu compliment.
  • Proposar al Consell Rector les directrius i orientacions estratègiques en relació al desenvolupament d'aquest Conveni i l'adopció dels acords relatius a la planificació, l'execució i el control de les activitats de l'IIS IR-HUVH.
  • Interpretar el present Conveni i resoldre les discrepàncies que sorgeixin en la seva execució.
  • Qualsevol altra funció de seguiment i interpretació que pugui assignar-li si és el cas el Consell Rector. 

La Comissió de Seguiment i Interpretació té una composició paritària i està formada per la persona que ocupa la Gerència de cadascuna de les institucions associades en l'àmbit de l'IIS IR-HUVH.