Vés al contingut

Pla d'Igualtat

El VHIR sempre ha estat compromès amb els principis d’Igualtat, i conseqüentment amb el desenvolupament de polítiques, pràctiques i iniciatives que integrin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com la diversitat i la inclusió en l’entorn laboral.  La igualtat de gènere segueix sent un dels principis estratègics de la nostra Institució i és per això que en el tercer Pla d’Igualtat vigent, seguim treballant per la no-discriminació, així com per impulsar i fomentar les mesures necessàries per fer efectiva la igualtat d’oportunitats. 

Així com el primer Pla d’Igualtat va suposar una oportunitat per aplicar la perspectiva de gènere en l'anàlisi de la Institució i abordar la realitat del VHIR amb una perspectiva diferent, el segon va contribuir a centrar els esforços en una major difusió de les polítiques d'igualtat i sensibilització. L’actual tercer Pla donarà continuïtat als anteriors i contemplarà més accions relacionades amb la inclusió de la perspectiva de gènere a l'àmbit de la recerca i el lideratge femení, intensificarà les accions de sensibilització i promoció de la cultura d'Igualtat de gènere i reforçarà totes aquelles accions relacionades directament amb la igualtat i les condicions laborals. 

La Comissió d’Igualtat del VHIR té l’objectiu final de vetllar i garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com d’informar i/o assessorar el personal de l’entitat en matèria d’igualtat. Aquesta comissió ha estat renovada amb nous membres el mes de gener del 2023.

En paral·lel al Pla d'Igualtat, tots els temes en què s'aborda la igualtat i la perspectiva de gènere en recerca des d'un punt de vista més estratègic es treballen des d'un grup creat específicament a aquest efecte, grup Women in Science, estretament vinculat amb la política de RRI del centre (Pilar Gender Equality). Afegir en aquest punt, que el VHIR també participa en diferents accions relacionades amb la Igualtat, com són alguns Grups de Treball fruit d'iniciatives tant locals (AQuAS) com a estatals (REGIC).

Objectius del Pla d'Igualtat

Horitzo-Europa-2022-27
Canvis en el Pla

Al llarg del primer trimestre de l'any 2023, el nostre Pla d'Igualtat ha estat enriquit, incorporant aspectes provinents de noves recomanacions legislatives nacionals, així com recomanacions provinents de Horizon Europe guidance on gender equality plans. Gràcies a la incorporació de les recomanacions d'Horizon Europe al nostre Pla d'Igualtat actual, es garanteix el criteri d'admissibilitat (relatiu a gènere) establert per la Comissió Europea per a les convocatòries de propostes d'Horizon Europe a què el nostre centre apliqui.

Foto-nena-mur
Millores destacables

 

  Entre tots els canvis introduïts sobresurten:

  • L'avaluació de la presència de dones a òrgans de decisió
  • La dimensió de sexe i gènere en recerca
  • Garantir el criteri d'admissibilitat (relatiu a gènere) a les convocatòries de propostes de Horizon Europe 
  • I les mesures de conciliació.

  Consulta el Pla d'Igualtat del VHIR

  La Comissió d'Igualtat va ratificar les modificacions del pla actual el gener del 2023