Vés al contingut

Serveis

El Biobanc HUVH ofereix els següents serveis (pots consultar-los aquí):

Cessió mostres

Processament de mostres

Mostres d'estudis multicèntrics

Mostres d'estudis multicèntrics

Cessió mostra

Cessió de mostres

Carpeta de registre

Registre de col·leccions

Informe assessorament

Assessorament

Processament de mostres

El Biobanc HUVH ofereix als grups de recerca els següents serveis de processament de mostres:

 • Extracció d’ADN genòmic de mostres de sang.
 • Extracció d’ADN d’esput.
 • Extracció d’ARN de mostres de teixit i de cèl·lules.
 • Extracció d’ARN d’esput.
 • Extracció de miRNA de sèrum
 • Aïllament de sèrum i plasma
 • Aliquotat automatitzat de sang, orina, sèrum, plasma i ADN genòmic.
 • Normalització d’ADN de forma automatitzada.
 • Congelació i criopreservació de teixits
 • Aïllament de PBMCs (cèl·lules sanguínies mononuclears perifèriques de la sang).
 • Aïllament de Mesenchymal Stem Cells (MSCs) de medul·la òssia.

A més el Biobanc de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron disposa d’espai d’emmagatzematge de mostres en congeladors de -80ºC (servei de custòdia).

Tots els procediments del Biobanc es realitzen seguint Procediments Normalitzats de Treball (PNTs) establerts per Biobancs (Plataforma Nacional de Biobancos, ISBER, i altres). 

Contacte

Per a més informació contactar amb:

Gestió de mostres d’estudis multicèntrics

La gestió d’estudis multicèntrics amb recollida de mostres biològiques requereix de:

 • Establir Procediments Normalitzats per l'obtenció, processament, emmagatzematge i enviament de mostres.
 • Establir el sistema de codificació i etiquetatge de mostres.
 • Registre de casos i mostres a una base de dades amb garanties de traçabilitat, protecció de dades i que permeti la cerca de mostres.
 • Gestionar els enviaments des dels centres col·laboradors capa el centre centralitzador.

El Biobanc HUVH ofereix tots aquests serveis per una eficaç i correcta gestió d’aquest tipus d’estudis.
 

Contacte

Per a més informació contactar amb:

Cessió de mostres

La cessió de mostres de Biobancs està regulada segons estableix l’article 69 de la Ley de Investigación Biomédica i l’article 34 del Real Decreto 1716/2011 de desenvolupament.

La cessió de mostres requereix una sol·licitud de la persona responsable de la investigació, en la qual consti el projecte a desenvolupar i el compromís explícit de no utilitzar el material sol·licitat per a cap ús diferent de l’assenyalat en el mateix, i s’acompanya del dictamen favorable del Comitè d’Ètica d’Investigació del centre on es desenvoluparà el projecte.

La cessió de mostres és avaluada pels Comitès Científic i Ètic Externs del Biobanc HUVH. Aquests Comitès vetllen per l’ús eficaç de les mostres biològiques en projectes de recerca d’excel·lència.

Procediment de sol·licitud de mostres

El procediment de sol·licitud de mostres del Biobanc HUVH consisteix en:

 • Omplir el document de Sol·licitud de mostres per a projectes de recerca, i adjuntar la documentació necessària per a l’avaluació de la sol·licitud. Enviar a la direcció: biobanc@vhir.org.
 • Avaluació de la sol·licitud per part dels Comitès Científics i Ètics Externs del Biobanc HUVH i notificació del resultat de l’avaluació.

El personal de Coordinació del Biobanc HUVH s’encarrega de les gestions de les sol·licituds de mostres i de fer de contacte amb l’investigador sol·licitant.

El Biobanc HUVH enviarà les mostres sol·licitades un cop que els Comitès Externs del Biobanc HUVH hagin donat el vistiplau a la cessió.

Les mostres del Biobanc HUVH es cedeixen de manera anònima o dissociada per a garantir la confidencialitat de les dades dels donants, i la quantitat de mostra cedida serà la mínima necessària per a la realització del projecte.

La cessió de mostres porta associats uns costos per l’obtenció, manteniment, manipulació i enviament que assumeix el sol·licitant de les mostres.

Compromís investigador sol·licitant de mostres

 • Utilitzar les mostres única i exclusivament per a les finalitats científiques especificades a la sol·licitud.
 • No realitzar cessions de mostres o dades a tercers que no estiguin previstes al projecte.
 • Assegurar la traçabilitat de les mostres.
 • Conèixer que no és possible assegurar de forma total la absència de riscos infecciosos per a la manipulació de les mostres aportades pel Biobanc i, sobre aquesta base, assumeix sota la seva responsabilitat que les mostres deuen ser manipulades i tractades amb les mesures de seguretat òptimes per a mostres potencialment infeccioses.
 • Assumir la responsabilitat total de la informació i entrenament del personal implicat a la investigació respecte als perills i procediments de seguretat que s’han d’observar durant la manipulació de mostres d’origen humà.
 • Destruir o tornar al Biobanc el material sobrant un cop finalitzat el projecte.
 • Mencionar la procedència de les mostres en tots els treballs en els quals es difonguin els resultats obtinguts de la investigació amb les mostres procedents del Biobanc Hospital Univeritari Vall d’Hebron amb la següent frase: “The samples used in this project were provided by the Vall d’Hebron University Hospital Biobank with appropiate ethics approval.”
 • Assumir el compromís d’enviar a la oficina del Biobanc Hospital Univeritari Vall d’Hebron una còpia de qualsevol publicació científica resultant del projecte o en el seu defecte s’enviarà una memòria amb els resultats obtinguts.
 • Garantir la disponibilitat de la informació genètica validada i rellevant per a la salut que s’obtingui de l’anàlisi de les mostres.

Tarifes de cessió de mostres

Les mostres biològiques estan exemptes de qualsevol valor comercial, no obstant això, la cessió de mostres porta associats uns costos per l’obtenció, manteniment, manipulació i enviament que assumeix l’investigador sol·licitant de les mostres.

Registre de Col·leccions Hospital Universitari Vall d'Hebron

Les mostres biològiques d’origen humà per a ús en investigació biomèdica poden ser emmagatzemades per a realitzar un projecte concret, o per a crear una col·lecció, o per un biobanc (article 22, del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre).

Les mostres de projecte concret, col·lecció i biobanc es caracteritzen per la finalitat per la qual van ser obtingudes:

 • Mostres de projecte concret: les mostres són per utilització en un projecte de recerca concret tal com consta al full d’informació al pacient/consentiment informat.
 • Col·lecció: les mostres són per una línia d’investigació tal com consta al full d’informació al pacient/consentiment informat.
 • Biobanc: les mostres són per utilització en qualsevol investigació biomèdica tal com consta al full d’informació al pacient/consentiment informat.

Les mostres de biobancs i col·leccions s'han d'inscriure al Registro Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica (article 37, del Real Decreto 1716/2011). El Biobanc HUVH manté un registre de col·leccions del HUVH i del VHIR que hagin estat aprovats pel Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Contacte

Per a més informació posar-se en contacte amb: biobanc@vhir.org.

Assessorament

El Biobanc HUVH ofereix als grups de recerca del HUVH i VHIR un servei d’assessorament sobre:

 • Aspectes ètico-legals de l’obtenció i l’ús de mostres biològiques d’origen humà per a recerca biomèdica.
 • Procediments tècnics/metodològics per a la correcta obtenció, processament, emmagatzematge i ús de mostres biològiques d’origen humà per a investigació biomèdica.

Finalitat del servei

Promoure la correcta obtenció, processament, emmagatzematge i ús de mostres biològiques d’origen humà per a recerca biomèdica.

Procediments tècnics

Guia d'enviament de mostres biològiques

Codi de Bones Pràctiques de Biobancs