Vés al contingut

Plataforma de citometria

La plataforma de citometria incorpora les tecnologies més recents en l'àmbit de la citometria de flux, aplicades tant a l'anàlisi com a la separació cel·lular. Les tècniques citomètriques permeten analitzar i classificar de manera ràpida i senzilla un nombre significatiu de cèl·lules amb gran sensibilitat i objectivitat. També es poden obtenir mesuraments qualitatius i quantitatius i definir subpoblacions de cèl·lules complexes a partir de l'estudi d'un conjunt de paràmetres definits per a cada cèl·lula concreta. 

Durant els darrers anys, s'ha desenvolupat la citometria "full-spectrum", que permet resoldre més fluorocroms individuals recollint i processant les dades com espectres sencers. Així, és possible dissenyar panels d'immunofenotipatge amb més de 40 paràmetres fluorescents, a més de presentar altres avantatges importants en relació amb la citometria convencional. Recentment, s'han desenvolupat equips separadors que incorporen aquesta tecnologia, com l'Aurora CS del que disposa la UAT. 

Serveis:

 • Anàlisi cel·lular per citometria de flux.
 • Separació cel·lular activada per fluorescència (FACS)
 • Anàlisi de biomarcadors genòmics i proteòmics multiplexats.

També s'ofereix formació en l'ús autònom de l'equipament, assessorament sobre tècniques de citometria, posada a punt de protocols, disseny de panels, suport en la interpretació dels resultats i anàlisi de dades. 

 • Podeu trobar el "manual de benvinguda" a la plataforma de citometria aquí.
 • Podeu trobar la configuració dels citòmetres aquí.

Aplicacions:

 • Citometria de flux:
  • Immunofenotipatge a partir del marcatge d'antígens de superfície i intracel·lulars
  • Anàlisi d'àcids nucleics (ploïdia, cicle cel·lular)
  • Anàlisi funcional (p. ex., activitat enzimàtica, integritat cel·lular, permeabilitat de la membrana, fluxos de calci).
  • Viabilitat, proliferació, assajos d'apoptosi.
  • Avaluació de l'eficiència de transfecció (p. ex., GFP, mCherry, etc.).
  • Anàlisi de partícules petites
 • Separació cel·lular:
  • Aïllament de poblacions de cèl·lules ben definides a partir de mostres heterogènies (fins a 6 poblacions alhora).
  • Aïllament de poblacions rares (p. ex., CTCs, CSCs).
  • Aïllament de cèl·lules marcades amb fluorescència (p. ex., les cèl·lules transfectades).
  • Aïllament d'una sola cèl·lula en plaques de 96 pouets.
 • Anàlisi de biomarcadors genòmics i proteòmics multiplexats. Els assajos multiplex amb tecnologia Luminex ® s'han concebut per a la detecció i la quantificació simultània de diverses proteïnes secretades com ara les citocines, les quimiocines o els factors de creixement, o bé els gens expressats. Aquesta tecnologia d'alt rendiment genera resultats comparables als d'assajos convencionals com ara la tècnica ELISA, amb l'ús d'un volum de mostra reduït (25 µl de plasma o 50 µl de sobrenedant de cultiu cel·lular) en format de placa de 96 pouets.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a citometria@vhir.org.

Equipament:

 • Citòmetres de flux:
  • Analitzador cel·lular FacsCalibur (Becton Dickinson): Actualment només disposa d'un làser blau, que permet la detecció de dos fluorocroms en aquest rang espectral (més FSC i SSC). 
  • Analitzador cel·lular LSRFortessa (BD): 4 làsers (blau, vermell, violeta i groc-verd) per a la detecció en paral·lel de fins a 16 fluorocroms (més FSC i SSC). Adquisició en tub i en format HTS (plaques de 96 i 384 pouets).
 • Separadors cel·lulars:
  • Separador cel·lular d'alta velocitat FACSAria (BD): 4 làsers (blau, vermell, violeta i groc-verd) per a la detecció de fins a 13 fluorocroms (més FSC i SSC). Separació en 4 vies (tubs de recollida de 0,5 a 15 ml), i en plaques de 6 a 96 pouets, incloent separació de cèl·lula única en placa de 96 pouets
  • Separador cel·lular amb tecnologia espectral Aurora CS (Cytek): es tracta d'un equip amb tecnologia "full-spectrum", que detecta i processa la petjada espectral de cada fluorocrom, fet que ofereix múltiples avantatges en relació amb la citometria convencional: increment del nombre de fluorocroms que es poden detectar en un mateix panell, extracció de l'auto-fluorescència tractant-la com un paràmetre independent i distinció entre fluorocroms amb màxims d'emissió molt semblants.
   • Aquest separador està equipat amb cinc làsers (near-UV, violeta, blau, groc-verd i vermell) més una matriu de detectors de fluorescència per a cada làser (captura des de 365 fins a 829 nm), a més de FSC i dos SSCs (un d'ells optimitzat per partícules petites), amb un total de 67 canals de detecció. L'equip permet la separació fins a 6 vies o en plaques de 96 pouets, amb l'opció "index sorting". Aquest equip també es pot utilitzar com analitzador. 
   • L'equip està incorporat dins una cabina de bioseguretat clase II, tipus 2A, que permet treballar amb mostres infectades amb organismes patògens dins del nivell de seguretat biològica esmentat prèviament. 
 • Anàlisi de biomarcadors genòmics i proteòmics multiplexats
  • Luminex Magpix: aquest equip d'anàlisi multiplex realitza fins a 50 tests diferents en un sol volum de reacció, i permet llegir una placa de 96 pouets en ≤ 60 minuts.  Compatible amb ProcartaPlex (immunoassajos per a proteïnes secretades), QuantiGene Plex (transcrits d'ARN) i altres kits basats en boletes. Els resultats es poden exportar i analitzar amb el programari ProcartaPlex Analyst.
 • Paquets de programari per a l'anàlisi de dades:
  • Disposem de dues estacions "off-line" per a l'anàlisi de dades amb programari específic de citometria:
   • FlowJo: 1 llicència instal·lada localment a l'estació d'anàlisi 1 (accessible in situ i en remot). 
   • FCS-Express 7: 1 llicència, accessible al "núvol" previ registre. Cal demanar accés al personal de la UAT. 
   • SpectroFlo: programari per a l'adquisició i anàlisi inicial de dades de citometria espectral. 1 llicència instal·lada localment a l'estació d'anàlisi 4 (accessible in situ i en remot). 
   • OMIQ: programari dedicat a l'anàlisi de dades d'alta dimensionalitat, especialment dades espectrals. Accessible al "núvol". Cal demanar accés al personal de la UAT.