Vés al contingut

Plataforma de citometria

La plataforma de citometria incorpora les tecnologies més recents en l'àmbit de la citometria de flux, aplicades tant a l'anàlisi com a la separació cel·lular. Les tècniques citomètriques permeten analitzar i classificar de manera ràpida i senzilla un nombre significatiu de cèl·lules amb gran sensibilitat i objectivitat. També es poden obtenir mesuraments qualitatius i quantitatius i definir subpoblacions de cèl·lules complexes a partir de l'estudi d'un conjunt de paràmetres definits per a cada cèl·lula concreta. 

Durant els darrers anys, s'ha desenvolupat la citometria "full-spectrum", que es basa en la detecció de l'espectre d'emissió sencer de cada fluorocrom, en comptes de pics d'emissió discrets. Això permet un increment considerable en la quantitat de fluorocroms que es poden detectar simultàniament (més de 40), fins i tot d'aquells que tenen un espectre d'emissió superposant. Això permet fer estudis d'immunofenotipatge amb molta resolució, així com l'extracció d'autofluorescència, tractant-la com un paràmetre independent. Els nostres citòmetres espectrals ofereixen alta sensibilitat i resolució en tot el rang de l'espectre de 365 a 829 nm, que facilita la detecció de poblacions minoritàries, tot i no treballar amb un nombre elevat de fluorocroms. 

La UAT ofereix dos equips de darrera generació, un analitzador Aurora i un separador cel·lular Aurora CS, tots dos equipats amb la mateixa configuració de 5 làsers. 

Serveis:

 • Anàlisi cel·lular per citometria de flux, convencional i espectral.

 • Separació cel·lular activada per fluorescència (FACS), convencional i espectral.

 • Anàlisi multiplexada de biomarcadors genòmics i proteòmics.

També s'ofereix formació en l'ús autònom de l'equipament, assessorament sobre tècniques de citometria, posada a punt de protocols, disseny de panels, suport en la interpretació dels resultats i anàlisi de dades. 

   

  Aplicacions:

  • Citometria de flux:

   • Immunofenotipatge a partir del marcatge d'antígens de superfície i intracel·lulars. La citometria espectral permet l'anàlisi multiparamètrica de poblacions cel·lulars amb alta autofluorescència o nivells baixos d'expressió de marcadors. 

   • Anàlisi d'àcids nucleics (ploïdia, cicle cel·lular)

   • Anàlisi funcional (p. ex., activitat enzimàtica, integritat cel·lular, permeabilitat de la membrana, fluxos de calci).

   • Viabilitat, proliferació, assajos d'apoptosi.

   • Avaluació de l'eficiència de transfecció (p. ex., GFP, mCherry, etc.).

   • Anàlisi de partícules petites

  • Separació cel·lular:

   • Aïllament de poblacions cel·lulars a partir de mostres heterogènies (fins a 6 poblacions simultàniament), definides segons combinacions de marcadors fluorescents.

   • Separació de poblacions rares (CTCs, CSCs..), poblacions amb nivells baixos d'expressió de marcadors i/o alts nivells d'autofluorescència.

   • Separació de cèl·lula única en plaques de 96 pouets ("index sorting").

   • Separació de cèl·lules fluorescents per aplicacions posteriors, per exemple, assajos funcionals, selecció per expansió clonal de cèl·lules modificades (transfecció, infecció, CRISPR/Cas9), generació de models preclínics…

  • Anàlisi de biomarcadors genòmics i proteòmics multiplexats. Els assajos multiplex amb tecnologia Luminex ® s'han concebut per a la detecció i la quantificació simultània de diverses proteïnes secretades com ara les citocines, les quimiocines o els factors de creixement, o bé els gens expressats. Aquesta tecnologia d'alt rendiment genera resultats comparables als d'assajos convencionals com ara la tècnica ELISA, amb l'ús d'un volum de mostra reduït (25 µl de plasma o 50 µl de sobrenedant de cultiu cel·lular) en format de placa de 96 pouets.

  Equipaments principals

  ANALITZADOR CONVENCIONAL FORTESSA
  Citòmetre analitzador LSRFortessa (Becton Dickinson)
  • 4 làsers: 405, 488,561 i 633 nm 

  • 16 detectors de fluorescència + FSC +SSC

  • Adquisició en tub i HTS per adquisició en placa 

  ANALITZADOR ESPECTRAL AURORA
  Citòmetre analizador espectral Aurora (Cytek)
  • 5 làsers: 355, 405, 488, 561 i 633 nm 

  • 64 canals de detecció de fluorescència (entre 365 i 829 nm) 

  • Detector FSC. SSC i SSC específic per a partícula petita (fins a 100 nm) 

  • Adquisició en tub 

  SEPARADOR CEL·LULAR AURORA CS
  Separador cel·lular espectral Aurora CS (Cytek)
  • 5 làsers: 355, 405, 488, 561 i 633 nm 

  • 64 canals de detecció de fluorescència (entre 365 i 829 nm)

  • Detector FSC, SSC i SSC per a partícula petita (fins a 100 nm) 

  • Separació fins a 6 vies  

  • Separació en placa amb opció "índex sorting"

  • Inclòs dins una CBS classe II tipus 2A 

  LUMINEX MAGPIX (ANÀLISI MULTIPLEX)
  Luminex Magpix

  Equip d'anàlisi multiplex:

  • Realitza fins a 50 tests diferents en un sol volum de reacció,
  • Llegeix una placa de 96 pouets en ≤ 60 minuts.  
  • Compatible amb diferents assajos basats en "beads". Per exemple: ProCartaPlex (proteïnes secretades) i QuantiGene Plex (trànscrits).
  Anàlisi de Dades de Citometria
  Programari d'anàlisi de dades de citometria
  • 3 llicències de FlowJo (estacions 1, 4 i 5) 
  • 2 llicències de SpectroFlo, per l'anàlisi inicial d'arxius de dades de citometria espectral, adquirits amb l'analitzador Aurora (estació 6) o el sorter Aurora CS (estació 4).  
  • 1 llicència d’OMIQ per anàlisi de dades d’alta dimensionalitat, especialment de citometria espectral (núvol).
  • Les estacions 1-4  i 6 són accessibles tant presencialment com en remot (VPN).
  • La 5 és només accessible en remot (VPN).